PRIVACYVERKLARING

Bij ATELIER23-4 registreren we gegevens van onze klanten en de bij ons aangesloten kunstenaars  Wanneer wij persoonsgegevens van jou registreren, heb je het recht te weten welke gegevens wij van je verwerken. Je kunt deze gegevens laten corrigeren of onjuiste of verouderde informatie laten verwijderen. Ook wanneer je geen e-mails, telefoontjes e.d van ons meer wilt ontvangen dan kun je je eenvoudig afmelden.

Wij respecteren de privacy van onze klanten en bezoekers. De bescherming van je privacy is daarom uiterst belangrijk voor ons. Je kunt er op vertrouwen dat jouw gegevens op een transparante en eerlijke manier worden verwerkt en wij er alles aan zullen doen om zorgvuldig en verantwoord met jouw gegevens om te gaan. Daarbij nemen wij de strenge voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht.

In deze Privacyverklaring beschrijven wij waarom wij gegevens van je verwerken, hoe wij dat doen en welke rechten je daarbij hebt (zoals je recht op inzage en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerken van jouw gegevens). Deze privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens van onze klanten die onze producten aanschaffen en gebruik maken van onze diensten en van de bezoekers van onze websites en winkels.
De meeste persoonsgegevens die we gebruiken zijn noodzakelijk om je bestelling uit te voeren. In sommige gevallen gebruiken we je gegevens ook voor marketingdoeleinden.

 

1 WIE IS DE BEHEERDER VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS?

De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is:

ATELIER23-4
Jan van Scorelstraat 10

4907PL Oosterhout
KvK-nummer:

Btw-identificatienummer:

 

 

 

2 WAAROM VERWERKEN WIJ JOUW GEGEVENS?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor een functionerende website en het uitvoeren van onze activiteiten. Dat doen we bijvoorbeeld wanneer je registreert op onze website of inlogt op een bestaand account of wanneer je producten bestelt. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt. Als het gebruik van je gegevens op grond van de wet niet zonder jouw toestemming is toegestaan, vragen we altijd vooraf toestemming voor het gebruik van je gegevens.

Wij gebruiken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

   De uitvoering van overeenkomsten met jou
   Voor het relatiebeheer
   Het doen van gerichte marketingacties
   Product- en dienstontwikkelingen
   Het uitvoeren van analyses en marktonderzoek
   Het nakomen van wettelijke verplichtingen
   Voor het plaatsen van Reviews
   Bescherming van onze eigendommen en fraudebestrijding

 

3 WAAROM MOGEN WE JOUW GEGEVENS VERWERKEN? 

Op grond van de wet, mogen we jouw persoonsgegevens verwerken omdat:

–    De verwerking van de meeste persoonsgegevens die we gebruiken noodzakelijk is om onze overeenkomst met je na te komen, bijv. wanneer je een product koopt. Hetzelfde geldt voor het gebruik dat voor de uitvoering van precontractuele maatregelen noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten;
–    Het gebruik noodzakelijk is om een wettelijke verplichting voor ons na te komen,  bijvoorbeeld voor de nakoming van fiscale verplichtingen;
–    Het gebruik noodzakelijk is om het gerechtvaardigde belang van ons of een andere partij te behartigen, bijvoorbeeld bij de inschakeling van dienstverleners in verband met de verwerking in opdracht, zoals pakketdiensten, de uitvoering van statistische onderzoeken en analyse,  registraties van aanmeldprocedures en het gebruik van beveiligingsmiddelen. Ons belang is om onze producten en diensten op een efficiënte, gebruiksvriendelijke, aansprekende en veilige wijze aan te bieden en de beveiliging van onze eigendommen;
–    Je in sommige gevallen uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven voor het gebruik van je gegevens

 

  1. HOE BEVEILIGEN WE JOUW GEGEVENS?

De veiligheid van jouw persoonsgegevens heeft voor ons een hoge prioriteit. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Onze medewerkers die persoonsgegevens verwerken, worden in het bijzonder tot geheimhouding van de gegevens verplicht en moeten zich daaraan houden.

 

  1. HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW GEGEVENS?

Wij verwerken en bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze gekregen hebben of voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Hierna vind je per type gebruik de toepasselijke bewaartermijnen.
Nadat het doel is vervallen of bereikt, worden jouw persoonsgegevens gewist of beperkt.
In geval van beperking worden jouw gegevens gewist zodra de wettelijke, statutaire of contractuele bewaartermijn het wissen niet langer in de weg staan.

 

  1. WANNEER EN HOE GEBRUIKEN WIJ DE GEGEVENS VOOR HET VERSTUREN VAN INFORMATIE OVER ONZE PRODUCTEN, DIENSTEN, SPECIALE AANBIEDINGEN EN ANDERE BERICHTEN?

Wij gebruiken jouw gegevens voor de verzending van door jou bestelde informatie over ons aanbod en andere acties van ons naar het door jou opgegeven e-mailadres. Dat gebeurt uitsluitend met door jou gegeven toestemming of wanneer wettelijk toegestaan.

–    Aanmelding voor de nieuwsbrief op onze website
Op onze website bestaat de mogelijkheid je in te schrijven op onze nieuwsbrief. Jouw
aanmelding gebeurt door middel van de zgn. double-opt-in-procedure. Na de aanmelding ontvang je een e-mail, waarin je wordt verzocht om jouw aanmelding te bevestigen.
–    Verzending op basis van de verkoop van goederen en diensten
Indien je op onze website goederen of diensten koopt, kunnen wij je ook zonder jouw toestemming naar het door jou opgegeven e-mailadres informatie over vergelijkbare goederen en diensten zenden.
–    Verzending per post
Wij kunnen ook gebruik maken van jouw gegevens voor verzending per post van informatie over ons aanbod en onze acties.

Vanzelfsprekend kan je de ontvangst van onze nieuwsbrief op elk moment stopzetten, d.w.z. jouw toestemming intrekken. Daartoe vind je in elke e-mail resp. nieuwsbrief een daartoe bestemde afmeldlink en kan je de afmelding bevestigen op onze website. Een dergelijk verzoek kan je ook indienen via info@Atelier23-4.nl.
Het is niet mogelijk om je af te melden van bepaalde informatieve berichten die nodig zijn voor de uitvoering van contracten en voor het functioneren van onze website, waaronder servicemails (bijv. registratiebevestigingen, klantenservicegegevens) of informatie over aankopen (bijv. orderbevestiging, betalingsverwerking).

 

  1. WAT DOEN WIJ MET DE GEGEVENS DIE WIJ VERKRIJGEN BIJ HET OPNEMEN VAN CONTACT, EEN REGISTRATIE OF JOUW BESTELLING ALS GAST??

–    Contactopname
Bij het opnemen van contact met ons per telefoon, e-mail of via een contactformulier worden de door jou opgegeven gegevens door ons opgeslagen om jouw vragen te kunnen beantwoorden. Het gesprek via de telefoon wordt opgenomen in overeenstemming met de wettelijke vereisten en wordt maximaal 1 maand bewaard. De gegevens die in dit verband worden verstrekt, wissen wij wanneer de betreffende conversatie met jou is beëindigd en de feiten in kwestie definitief zijn opgehelderd.
–    Registratie
Op onze website bieden wij je de mogelijkheid je te registreren door het verstrekken van jouw persoonsgegevens. De verwerking in dit geval noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
Bij een bestelling hebben wij, afhankelijk van het specifieke geval, bepaalde gegevens nodig voor de uitvoering van het contract (zoals naam, leverings- en factuuradres en e-mailadres) evenals gegevens over het door jou gekozen betaalmiddel. Daarnaast hebben wij jouw gegevens nodig voor het bijhouden van ons klantenbestand, zodat daarin alleen juiste gegevens worden opgeslagen. Om tikfouten te voorkomen en om te kunnen garanderen dat de door jou bestelde artikelen ook bij jou aankomen, controleren wij bij het invullen de volledigheid en juistheid van jouw adres. We verwijderen de meeste gegevens binnen twee jaar na de uitvoering van de bestelling, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn om de gegevens langer te bewaren en om aan onze wettelijke bewaarplicht te voldoen.
–    Bestelling als gast
Je hebt de mogelijkheid om bestellingen te doen als gast. Als je voor deze wijze van bestellen kiest, kan je de registratie overslaan. Houdt er dan wel rekening mee dat je voor elke volgende bestelling jouw gegevens opnieuw moet invoeren.
De gegevens die je in het kader van een bestelling als gast hebt opgegeven, verzamelen, verwerken en gebruiken wij voor de uitvoering van de overeenkomst. Wij slaan de door jou verstrekte informatie op tot aan de afwikkeling van jouw bestelling. Daarna worden jouw gegevens gewist tenzij je binnen 14 (veertien) dagen na jouw bestelling ervoor kiest jouw account te activeren. Gegevens die wij moeten opslaan in overeenstemming met wettelijke verplichtingen, statuten of contractuele bewaarvereisten worden beperkt in plaats van gewist om te voorkomen dat ze voor andere doeleinden worden gebruikt.
–    Diversen
Wij kunnen jouw gegevens ook opslaan indien de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of in geval van een gerechtvaardigd belang. Wij kunnen bijvoorbeeld jouw persoonsgegevens en technische informatie opslaan voor zover dat noodzakelijk is om misbruik of ander onwettig gedrag op onze website te voorkomen of vervolgen, bijv. voor de handhaving van de gegevensbeveiliging bij aanvallen op onze IT-systemen. Dit kan ook gebeuren op basis van bevelen van overheidsinstanties of rechtbanken, voor zover we daartoe wettelijk verplicht zijn, en ook om onze rechten en belangen te beschermen en een juridische verdediging van onze kant mogelijk te maken.

 

  1. WIE HEEFT ER TOEGANG TOT JOUW GEGEVENS EN AAN WELKE DERDEN VERSTREKKEN WIJ JOUW GEGEVENS?

Uitgangspunt is dat je gegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers van ATELIER23-4 als dat voor de uitvoering van hun taken noodzakelijk is. Als we je gegevens aan derden  (De bij ons aangesloten kunstenaars) verstrekken, geldt ook daarvoor dat we dat alleen doen als dat noodzakelijk is voor bijvoorbeeld de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om ons gerechtvaardigde belang te behartigen. We verstrekken nooit meer gegevens dan noodzakelijk is voor het doel van de verstrekking. We verstrekken in de volgende situaties gegevens aan derden.

–    Doorgifte binnen tot het concern behorende ondernemingen.
Wij verstrekken jouw persoonsgegevens aan tot onze concern behorende bedrijven voor het sluiten en de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot de onze leveringen en diensten voor opslag in centrale databanken en voor concerninterne afrekenings- en boekhouddoeleinden. Dit is met name noodzakelijk om van al onze diensten gebruik te kunnen maken. Als je jouw bestelling bij een verkooppunt wilt afhalen, wordt het verkooppunt dat jij hebt geselecteerd op de hoogte gesteld van jouw bestelling en zal het deze verwerken. Als je contact opneemt met ons in geval van vragen, klachten of retourzendingen, zullen wij ook toegang krijgen tot jouw bestelgegevens om in staat te zijn jouw probleem aan te pakken.
–    Doorgifte aan dienstverleners die als verwerkingsverantwoordelijke jouw gegevens verwerken bij de aflevering van goederen door logistieke ondernemingen en het bij de bestelling opgegeven postbedrijf.
De verzending van jouw bestelling vindt plaats via een dienstverlener. Deze dienstverlener ontvangt informatie van ons, zoals jouw bij de bestelling opgegeven adres om te kunnen bezorgen.
–    Doorgifte aan andere derden
Wij moeten jouw gegevens op grond van sommige wetgeving doorgeven aan derden of overheidsinstanties, wanneer wij bijv. op grond van een aanwijzing van de autoriteiten of justitie wettelijk daartoe verplicht zijn of wanneer wij daartoe bevoegd zijn, bijv. wanneer dat noodzakelijk is voor de vervolging van strafbare feiten of voor de uitoefening van onze rechten en aanspraken.
Bij het doorgeven van jouw persoonsgegevens zorgen wij ervoor dat het beveiligingsniveau altijd zo hoog mogelijk is. Daarom worden jouw gegevens alleen doorgegeven aan dienstverleners die vooraf zorgvuldig zijn geselecteerd en gebonden zijn aan contractuele verplichtingen.
We geven jouw gegevens ook alleen door aan instanties die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden en dus onderworpen zijn aan een strikte EU-gegevensbeschermingswetgeving of die gebonden zijn aan een overeenkomstige beveiligingsstandaard. De toezending van gegevens aan derde landen wordt momenteel niet uitgevoerd en is ook niet gepland.

 

  1. WELKE RECHTEN HEB JIJ IN VERBAND MET ONS GEBRUIK VAN JOUW GEGEVENS?

Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop wij met jouw gegevens om gaan. Met deze privacyverklaring proberen we duidelijkheid en transparantie te beiden. Heb je desondanks nog vragen over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, neem dan contact met ons op (per mail; info@Atelier23-4.nl of via het contactformulier op de website).
Indien je een online account hebt, dan kan je via jouw account het gebruik van je gegevens voor verschillende kanalen zelf beheren. Let er daarbij wel op dat na het wissen van jouw gegevens ook de aanbiedingen van onze productpartners via onze website niet meer tot jouw beschikking staan. Bewaar daarom jouw gegevens zelf goed voordat je een verzoek tot wissen indient. Gegevens die wij op grond van wettelijke, statutaire of contractuele bewaarverplichtingen moeten opslaan, worden niet gewist, maar beperkt om gebruik voor andere doeleinden te verhinderen.
Welke rechten heb je?
1. Recht op inzage
Je hebt het recht om informatie op te vragen over de over jouw persoon opgeslagen persoonsgegevens.
2. Recht op correctie
Je hebt het recht om jouw gegevens te laten corrigeren of aan te laten vullen.
3. Recht op beperking van de verwerking
Je hebt het recht om beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verzoeken, voor zover de juistheid van de gegevens door jou wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, je echter het wissen daarvan afwijst en wij de gegevens niet meer nodig hebben, maar jij die nog nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking.
4. Recht op wissen
Je hebt het recht om te eisen dat jouw door ons opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, tenzij de bewaring van de gegevens noodzakelijk is voor de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van informatie, de naleving van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang, voor het doen gelden of verdedigen tegen rechtsvorderingen of voor de uitoefening van wettelijke rechten.
5. Recht op informatie
Indien u jouw recht op rectificatie, wissen of beperking van de verwerking hebt doen gelden, zullen wij alle ontvangers van jouw persoonsgegevens op de hoogte stellen van de wijze waarop deze gegevens zijn gecorrigeerd, gewist of nu aan beperkingen van de verwerking zijn onderworpen, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel moeite kost.
6. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht om persoonsgegevens die je ter beschikking aan ons hebt gesteld, aan jezelf of aan een derde te laten overhandigen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar format. Voor zover je verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, gebeurt dat slechts indien dat technisch uitvoerbaar is.
7. Recht van bezwaar
8. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw gegevens.
Herroepingsrecht van gegeven toestemming
Je hebt te allen tijde het recht om jouw toestemming voor het verzamelen van gegevens met toekomstige werking in te trekken. Wij hopen dat je begrijpt dat het om technische redenen enige tijd kan duren om de intrekking te verwerken en dat je gedurende deze tijd berichten van ons kunt blijven ontvangen.