• ALGEMEEN
  Naam ondernemer: Atelier23-4

Vestigingsadres:
Jan van Scorelstraat 10

4907PL Oosterhout

info@Atelier23-4.nl

KvK-nummer: 
Btw-identificatienummer: 

1.2 Deze algemene gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing wanneer u als consument (“Klant”) een bestelling plaatst via www.Atelier23-4.nl (“de Website”). Er wordt een overeenkomst gesloten tussen de Klant en Atelier23-4 (“Atelier23-4”). Alle contactgegevens, evenals aanvullende informatie over Atelier23-4, staan op de Website. De Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing als u een consument bent en als u een bestelling plaatst op de Website.

1.3 Atelier23-4 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schrijffouten, publicatie van onjuiste afbeeldingen of het uitverkocht zijn van producten op de Website, bijvoorbeeld fouten in de productbeschrijving of de technische specificatie, onjuiste prijzen en prijsaanpassingen (zoals prijswijzigingen door leveranciers of veroorzaakt door valutaschommelingen) of onjuiste informatie met betrekking tot het op voorraad zijn van een product.  Atelier23-4 heeft het recht om een dergelijke fout te herstellen en om de informatie op elk gewenst moment te wijzigen of te actualiseren. In het geval dat de Klant een artikel heeft besteld waarvoor een onjuiste prijs stond aangegeven, zal Atelier23-4 de Klant uiteraard informeren en afwachten of de Klant de prijswijziging accepteert, voordat Atelier23-4 de bestelling verder afhandelt. Alle afbeeldingen op de Website dienen uitsluitend ter illustratie. Er is geen garantie dat dergelijke illustraties een exacte weergave zijn van het product. Atelier23-4 is niet aansprakelijk voor informatie op de Website die afkomstig is van een derde partij.

1.4 De Website en alle inhoud van de Website is eigendom van Atelier23-4 of haar licentiegevers. De informatie wordt beschermd door intellectuele-eigendomsrechten en handelswetgevingen. Dit houdt in dat het niet is toegestaan om merken, handelsnamen, productnamen, afbeeldingen en grafische voorstellingen, ontwerp, lay-out als ook informatie met betrekking tot producten, diensten en overige inhoud, te kopiëren of te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Atelier23-4.

 1. OVEREENKOMSTEN EN BESTELLINGEN
  2.1 
  De Klant kan alleen een aankoop doen via de Website als hij/zij de Voorwaarden accepteert. Door de Voorwaarden te accepteren, gaat u ermee akkoord om te voldoen aan de Voorwaarden in hun geheel en bevestigt de Klant dat hij/zij kennis heeft genomen van de informatie omtrent persoonsgegevens en dat hij/zij instemt met het gebruik van persoonsgegevens en cookies overeenkomstig het privacy beleid van Atelier23-4, zoals hier beschreven.

2.2 Er is pas sprake van een koopovereenkomst wanneer Atelier23-4 de bestelling van de Klant heeft bevestigd en wanneer de Klant een bevestiging van Atelier23-4 heeft ontvangen per e-mail. Atelier23-4 raadt de Klant aan de bevestiging te bewaren voor het geval de Klant contact wil opnemen van de klantenservice van Atelier23-4. U kunt uw bestelling herroepen totdat deze is bevestigd door Atelier23-4. Bij herroeping van de bestelling zal ATELIER23-4 eventuele betalingen die de Klant of zijn/haar betaal- of creditcardmaatschappij al heeft gedaan met betrekking tot de bestelling, terugbetalen.

 1. KLANTGEGEVENS
  3.1 
  Wanneer de Klant een account aanmaakt en/of een bestelling plaatst, wordt hij/zij gevraagd om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken.  De Klant bevestigt dat de informatie die hij/zij opgeeft correct en volledig is en is verantwoordelijk voor onjuist opgegeven informatie. In het privacy beleid van ATELIER23-4 staat beschreven hoe ATELIER23-4 omgaat met persoonsgegevens van de Klant.

3.2 De Klant verbindt zich ertoe dat niemand anders gebruik maakt van zijn/haar inloggegevens. De Klant mag zijn inloggegevens niet bekend maken aan een onbevoegde en moet ervoor zorgen dat hij/zij informatie betreffende zijn gebruikersnaam en wachtwoord op een zodanige manier bewaart dat onbevoegden geen toegang hebben tot die informatie.  In het geval dat de Klant vermoedt dat een onbevoegde toegang heeft tot zijn/haar wachtwoord, moet hij/zij ATELIER23-4 daar per direct over informeren. Wanneer dergelijke informatie niet wordt gemeld, blijft de Klant verantwoordelijk voor alle aankopen die onder zijn/haar inloggegevens worden gedaan.

3.3 Wanneer ATELIER23-4 vermoedt dat de Klant zijn/haar gebruikersaccount en/of inloggegevens misbruikt, zich op enige andere manier de Voorwaarden overtreedt, heeft ATELIER23-4 het recht om de Klant te blokkeren.  ATELIER23-4 heeft ook het recht om de Klant nieuwe inloggegevens toe te wijzen.

 1. PRIJZEN, KOSTEN EN BETALING
  4.1 
  Voor bestellingen op de Website gelden de prijzen zoals op de Website vermeld. Prijzen worden vermeld in euro en zijn inclusief btw. Prijzen zijn inclusief mogelijke verzend kosten verzendkosten, Het kan ook zo zijn dat overeen gekomen wordt dat werken afgehaald of gebracht kunnen worden, mocht dit zo zijn dan wordt dit afzonderlijk vermeld.

4.2 Betalingen. Bij de levering van het kunstwerk ontvangt u direct een factuur, deze factuur dient u binnen 7 (zeven) kalender dagen te voldoen op het iban nummer welke vermeld staat op de factuur. Bij het niet voldoen van het betalings termijn ontvangt u een schriftelijke herinnering.

Wordt hieraan geen vervog gegeven dan ontvangt u een tweede herinnering met bij komende kosten ter hoogte van 35,00 (vijfendertig) euro.Blijft u dan nog ingebreken dan wordt er een incasso bureau ingeschakeld en zijn de bijkomende kosten voor uw rekening.

 1. PROMOTIES EN AANBIEDINGEN
  ATELIER23-4 kan op de Website af en toe promoties aanbieden met gunstiger voorwaarden omtrent de betaling of de herroepingstermijn. Deze gunstiger voorwaarden gelden voor de duur van de promotieaanbieding en uitsluitend voor die producten die ATELIER23-4 in de promotiecampagne vermeld. ATELIER23-4 behoudt zich het recht voor dergelijke promoties op ieder gewenst moment te herroepen. Bij beëindiging of herroeping van een promotiecampagne, gelden deze Voorwaarden zonder wijzigingen. Aanbiedingen van specifieke artikelen op de Website zijn geldig voor een bepaalde periode en zolang de voorraad strekt.
 2. GIFTCARD
  Op dit moment geeft Atelier23-4 GEEN Giftcards uit. Mocht dit wel gaan gebeuren dan staan hieronder de voorwaarden vermeld:

Giftcards die bij ATELIER23-4 worden verkocht, gelden 1 (één) jaar vanaf de datum van uitgifte en kunnen worden ingewisseld in de webshop van ATELIER23-4. Wanneer de geldigheidsduur verloopt, kan de bon niet als betaalmiddel worden gebruikt, niet opnieuw worden geactiveerd en de restwaarde kan niet worden terugbetaald. Uw giftcard is een waarde document en moet veilig worden opgeborgen en kan niet ingeruild worden voor geld. Een verloren of gestolen bon wordt niet vergoed.

 1. LEVERING EN BEZORGING
  7.1 
  Goederen die op voorraad zijn, worden normaal gesproken geleverd binnen 3-10 (drie tot tien) werkdagen. Tenzij uitdrukkelijk anderszins overeengekomen (bijvoorbeeld in verband met het bestellen van producten die niet op voorraad zijn), vindt levering plaats uiterlijk 30 werkdagen nadat ATELIER23-4 de bestelling schriftelijk heeft bevestigd. Meer informatie over levering van goederen zijn hier te vinden.

7.2 De verwachte levertijd van het product is 3-10 (drie tot tien) werkdagen. In het geval er niet uitdrukkelijk anderszins is overeengekomen en de levering meer dan 30 werkdagen duurt en dit niet te wijten is aan de Klant, heeft de Klant het recht de aankoop te annuleren.

7.3 Als een pakket dient te worden afgehaald, moet de Klant dit doen binnen de tijd vermeld in het afhaalbericht.  Pakketten moeten doorgaans persoonlijk en op vertoon van een geldig legitimatiebewijs worden afgehaald. De Klant ontvangt altijd een afhaalbericht waarin staat vermeld waar en wanneer een pakket kan worden afgehaald. Berichtgeving kan geschieden via e-mail, post en in het geval dat de Klant zijn/haar mobiele telefoonnummer heeft opgegeven, ook via een telefoongesprek of sms-bericht. In het geval dat de Klant het pakket niet afhaalt, heeft ATELIER23-4 het recht om 35 (vijfendertig) euro kosten in rekening te brengen.

7.4 Indien goederen rechtstreek geleverd worden door een van de kunstenaars welke ATELIER23-4 als platform gebruiken dan dienen deze het kunstwerk binnen 3-10 werkdagen te leveren. Tenzij uitdrukkelijk anderszins overeengekomen (bijvoorbeeld in verband met werk wat op bestelling gemaakt word), vindt levering plaats uiterlijk 3-10 ( drie tot tien) werkdagen nadat de kunstenaar schriftelijk heeft bevestigd het werk gereed te hebben.

 1. HERROEPINGSRECHT
  8.1 
  Op alle aankopen via de Website is een herroepingsrecht van 7 (zeven) dagen van toepassing. Dit betekent dat de Klant het recht heeft zijn/haar aankoop te herroepen door dit, uiterlijk 7 9Zeven) dagen nadat de Klant of iemand die hem/haar vertegenwoordigde het product heeft ontvangen, aan ATELIER23-4 mee te delen (herroepingstermijn).

8.2 In het geval dat de Klant de aankoop wil annuleren moet hij/zij, voor het verstrijken van de herroepingstermijn, een duidelijk bericht aan ATELIER23-4 laten weten. De Klant moet zijn/haar naam, adres en andere relevante informatie zoals het ordernummer, factuurnummer en productnaam in zijn/haar bericht vermelden.

8.3 In het geval dat de Klant gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht, zijn de kosten van de retourzending voor rekening van de Klant en is de Klant verantwoordelijk voor de staat van het artikel vanaf het moment van ontvangst als ook tijdens de retourzending. Het artikel dient te worden verzonden binnen 14 dagen, gerekend vanaf de datum waarop ATELIER23-4 over de gebruikmaking van het herroepingsrecht werd geïnformeerd.  Het artikel dient in goede staat en goed verpakt, in de originele verpakking, te worden verzonden. Goederen dienen aan ATELIER23-4 te worden geretourneerd volgens de aanwijzingen in de mail die ontvangen is na indienen van een retourzending..

8.4 In het geval dat de Klant spijt heeft van zijn aankoop, betaalt ATELIER23-4 het bedrag dat de Klant heeft betaald voor het artikel, exclusief de verzendkosten, terug. ATELIER23-4 heeft het recht om van het terug te betalen bedrag een bedrag af te trekken overeenkomstig de waardevermindering van het artikel, als en tot de mate waarin wordt geconstateerd dat die waardevermindering is veroorzaakt doordat de Klant het artikel heeft gebruikt, meer dan nodig is om zijn eigenschappen of functioneren vast te stellen.

8.5 ATELIER23-4 betaalt het terug te betalen bedrag zo spoedig mogelijk, uiterlijk 14  (veertien) werkdagen na de datum waarop ATELIER23-4 het te retourneren artikel ontvangen heeft of de Klant heeft bewezen dat het artikel verzonden is, bijvoorbeeld door middel van een verzendbewijs. De terugbetaling zal geschieden middels de betalingsoptie die door de Klant was geselecteerd, tenzij anders overeengekomen of tenzij er belemmeringen zijn voor die manier van terugbetaling.

 1. GARANTIE EN KLACHTEN
  9.1 
  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ATELIER23-4.

9.2 Bij ATELIER23-4 ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 (veertien) Werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ATELIER23-4 binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

9.3 Een klacht over een product, dienst of de service van ATELIER23-4 kan eveneens worden ingediend via info@Atelier23-4.nl

9.4 De Klant dient ATELIER23-4 in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 1. KOPPELINGEN
  ATELIER23-4 kan linken naar andere websites, waarop ATELIER23-4 geen controle uitoefent, en andere websites waarop ATELIER23-4 geen controle uitoefent, kunnen linken naar de Website van ATELIER23-4. Ook al probeert ATELIER23-4 ervoor te zorgen dat ze enkel linkt naar websites die de voorschriften omtrent het gebruik van persoonsgegevens en de veiligheidsvoorschriften zoals opgenomen in het privacy beleid van ATELIER23-4 delen, is ATELIER23-4 niet verantwoordelijk voor de bescherming of de privacy van persoonsgegevens die de Klant via andere websites aanlevert.  De Klant dient altijd voorzichtig te zijn en de voorschriften omtrent het gebruik van persoonsgegevens op de desbetreffende website te lezen.
 2. OVERMACHT
  ATELIER23-4 is niet verantwoordelijk voor vertragingen veroorzaakt door omstandigheden waar ATELIER23-4 geen invloed op heeft, zoals algemene arbeidsconflicten, oorlog, extreme weersomstandigheden, brand, blikseminslag, terroristische aanslagen, gewijzigde overheidsmaatregelen, technische problemen, fouten in elektrische, telecom- of dataverbindingen of andere communicatieve verbindingen evenals storingen of vertragingen van diensten van toeleveranciers als gevolg van omstandigheden zoals hierboven vermeld. Deze omstandigheden resulteren in vrijstelling van aansprakelijkheid en maatregelen. In het geval dat een dergelijke situatie zich voordoet, zal ATELIER23-4 de Klant hierover informeren, zowel aan het begin als aan het eind van de desbetreffende situatie. In het geval dat de omstandigheden langer dan twee maanden aanhouden, heeft zowel de Klant als ATELIER23-4 het recht om de aankoop met onmiddellijke ingang te annuleren.
 3. WIJZIGINGEN IN DE VOORWAARDEN
  ATELIER23-4 behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen. Alle wijzigingen in de Voorwaarden zullen op de Website worden gepubliceerd. Gewijzigde voorwaarden zijn geldig vanaf het moment waarop de Klant de Voorwaarden accepteert (in verband met een nieuwe aankoop of tijdens het bezoeken van de Website), dan wel 30 (dertig) kalenderdagen nadat ATELIER23-4 de Klant over de wijzigingen heeft geïnformeerd. ATELIER23-4 raadt de Klant echter aan om de Website regelmatig te bezoeken en zo op de hoogte te blijven van mogelijke veranderingen in de Voorwaarden.
 4. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
  13.1 
  Geschillen moeten allereerst worden opgelost in consensus, na overleg met de klantenservice van ATELIER23-4

13.2 Als het geschil niet kan worden opgelost met de klantenservice van ATELIER23-4, kan de Klant rechtstreeks een klacht indienen op het platform voor bemiddeling bij geschillen van de Europese Commissie, via de volgende link:http://ec.europa.eu/consumers/odr. Wanneer de Klant een klacht indient bij dit platform, zal de zaak automatisch naar het juiste nationale geschillencommissie worden doorgestuurd. Dit orgaan neemt vervolgens contact met ons op en zal proberen het geschil op te lossen zonder tussenkomst van een rechter.  In het geval van een geschil, geeft ATELIER23-4 gevolg aan het besluit van ARN of een gelijkwaardige geschillencommissie.

13.3 Geschillen ten aanzien van de interpretatie of toepassing van deze Algemene Voorwaarden zijn onderhevig aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving en zullen uitsluitend door de Nederlandse rechtbanken worden beslecht.

________________________________________ opgemaakt29 April 2020